Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportare ambalaje

Un management eficient al deșeurilor trebuie să includă și o bună raportare a ambalajelor introduse pe piață și o gestionare a acestora care să ducă la reducerea cantităților de deșeuri din ambalaje pe care companiile le generează.

Astfel, legislația de mediu din România include o serie de norme pe care trebuie să le respecte agenții economici iar o procedură de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje este deci necesară.

Companiile care introduc sau produc ambalaje pe piață trebuie să realizeze și să depună un raport anual la APM – Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, este obligatorie și o raportare lunară a ambalajelor către AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Ce tipuri de ambalaje trebuie declarate

În conformitate cu Directiva nr. 2008/98/CE ce privește deșeurile, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare trebuie raportate deșeurile de ambalaje încadrate astfel:

 • Deșeuri de ambalaje provenite din produsele introduse pe piaţa naţională din importuri sau achiziţii intracomunitare.
 • Deșeuri de ambalaje provenite de la echipamentele companiei provenite din importuri sau achiziţii intracomunitare.
 • Deșeuri de ambalaje aferente mărcii proprii.
 • Deșeuri de ambalaje care conţin logo-ul companiei.
 • Deșeuri de ambalaje achiziţionate de pe piaţa naţională, pe care compania le utilizează pentru reambalări interne.
 • Deșeuri de ambalaje aferente materiilor prime achiziţionate de companie din afara României.

 

Deșeuri de ambalaje se regăsesc în categoria 15 și sunt repartizare astfel:

 • deșeuri de ambalaje municipale colectate separat (subcategoria 15 01)
 • deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (subcategoria 15 01 01)
 • deșeuri de ambalaje din plastic (subcategoria 15 01 02)
 • deșeuri de ambalaje din lemn (subcategoria 15 01 03)
 • deșeuri de ambalaje metalice (subcategoria 15 01 04)
 • deșeuri de ambalaje de sticlă (subcategoria 15 01 07)
 • deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (subcategoria 15 01 10)
 • deșeuri de ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase, inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune (subcategoria 15 01 11)

Ce este ambalajul primar?

Un ambalaj primar reprezintă ambalajul de vânzare și este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare pentru utilizatorul final sau consumator în punctul de achiziție.

Câteva exemple de ambalaje primare pot fi considerate butelia PET; flaconul de șampon sau cutia de ciocolată. A nu se confunda ambalajul primar cu ambalajul de transport, așa cum se observă în cazul paletului.

 

Ce este ambalajul reutilizabil și cum se demonstrează caracterul reutilizabil?

Un ambalaj reutilizabil este acel ambalaj care poate fi refolosit pentru același scop și este returnat de către consumatori ori de către comerciant prin plata unei sume în sistem de depozit prin reachiziționare sau altfel. Ambalajul reutilizabil trebuie să își păstreze proprietățile fizice și caracteristicile inițiale astfel încât să permită în cadrul ciclului său de viață un număr minim de reutilizări în condiții normale de utilizare. (exemple: palet reutilizat, butelie de sticlă reutilizată, navetă reutilizată).

Ambalajul reutilizabil este considerat astfel atunci când este disponibil pentru prima oară, alături de produsul pe care este destinat să-l conțină. Nu este considerat ambalaj introdus pe piață atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs și făcut disponibil din nou.

Clasificare ambalaje reutilizabile:

După funcția pe care o îndeplinesc:

 • ambalaje primare (ex.: butelii de sticlă)
 • ambalaje secundare (ex.: navete)
 • ambalaje terțiare (ex.: paleți).

 

Conform art. 5 din HG 621/2005 cu modificările și completările ulterioare, toți producătorii de produse ambalate trebuie să se asigure că ambalajele produselor puse pe piață respectă cerințele esențiale privind compoziția și caracterul reutilizabil și recuperabil al ambalajelor, prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentei HG.

Pentru a atesta caracterul reutilizabil al unui ambalaj se va realiza o declarație de conformitate sau alt document similar, pe care trebuie să o deții și pe care o poți solicita furnizorilor de ambalaje. Încadrarea în această categorie se poate face cu trimitere la prevederile Standardului European armonizat SR EN 13429:2005 – Ambalaje. Reutilizare.

Informațiile privind cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională trebuie să fie furnizate anual, până cel târziu pe data de 25 februarie, de către producătorii și importatorii de ambalaje reutilizabile în vederea comercializării sau ambalării propriilor produse cât și de către producătorii și importatorii de produse ambalate în ambalaje reutilizabile.

Agenții economici care au transferat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de valorificare și reciclare sunt obligați să comunice datele de identificare ale operatorului economic autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an către autoritățile teritoriale pentru protecția mediului.

Ce este ambalajul de desfacere?

Prin ambalaj de desfacere se înțelege obiectul care are drept destinație umplerea la punctul de vânzare dar și obiectul de unică folosință, vândut umplut sau destinat a fi umplut în punctele de desfacere, dacă îndeplinește funcția de ambalare. Câteva exemple de ambalaje de desfacere sunt considerate pungile de plastic sau hârtie, paharele și farfuriile de unică folosință, folia de aluminiu, pungile de sandviciuri sau folia alimentară aderentă.

 

Când se transmite declarația către AFM privind obligațiile pentru ambalajele introduse pe piața națională?

Agenții economici au obligația de a transmite lunar declarația pentru ambalaje introduse pe piață, până la data de 25 a lunii viitoare celei în care se desfășoară activitatea. În situația în care pe lângă obligația îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje există și alte obligații de plată către AFM, se completează în același formular al declarației toate obligațiile bugetare și se depune o singură declarație.

 

Ghid pentru completarea informațiilor din declarația către AFM?

Fiecare agent economic care introduce pe piața națională bunuri ambalate, ambalaje de desfacere sau care închiriază ambalaje are obligația de a transmite lunar o declarație către AFM.

În situația în care agenții economici au transferat responsabilitatea către un responsabil de mediu, vor completa declarația către AFM cu datele privind cantitățile de ambalaje și de deșeuri de ambalaje puse la dispoziție de către firma de consultanță de mediu în raportul lunar de îndeplinire a obiectivelor. Transmiterea unei declarații către AFM este obligatorie chiar și în situația în care nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje, situație în care se notează cifra 0 în dreptul poziției corespunzătoare.

Pentru a completa formularul declarației este nevoie să folosești programul informatic disponibil pe site-ul Administrației Fondului de Mediu. Declarația se editează de către contribuabili pe suport de hârtie, în 2 exemplare, se semnează și se ștampilează. Unul dintre exemplare se depune în original la sediul Administrației Fondului de Mediu sau se trimite cu confirmare de primire, în timp ce cel de-al doilea se păstrează la sediul operatorului.

Cine are obligația să transmită informații conform prevederilor Ord. 794/2012?

Conform prevederilor din Ord. 794/2012, următorii agenți economici sunt obligați să raporteze anual cantitățile de ambalaje sau deșeuri de ambalaje introduse pe piață sau gestionate:

 • producătorii și importatorii de produse ambalate
 • producătorii și importatorii de ambalaje de desfacere
 • operatorii economici care supraambalează produse ambalate
 • operatorii economici care închiriază ambalaje

 

Cine are obligația să raporteze anual ambalajele și deșeurile de ambalaje

Operatorii economici care au obligația întocmirii și înregistrării la autoritatea pentru protecția mediului a raportării anuale privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt:

 • cei care își îndeplinesc în mod individual obiectivele anuale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și care introduc pe piața națională produse ambalate, supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării, introduc pe piață ambalaje de desfacere sau dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje. Aceștia au obligația transmiterii raportării către Agenția teritorială pentru Protecția Mediului (APM).
 • aceia care au încheiat un contract de transfer de responsabilitate cu un OTR (Organism de transfer de responsabilitate) numai pentru o parte din ambalajele puse pe piață au obligația raportării doar a cantităților de ambalaje netransferate către OTR – raportarea se realizează către Agenția teritorială pentru Protecția Mediului pe raza căreia se află sediul social al agentului economic.
 • organismele de transfer de responsabilitate, care raportează cantitățile de ambalaje pentru care au încheiat contracte de preluare a responsabilităților de atingere a țintelor de reciclare/valorificare în numele operatorilor economici, precum și cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate. Raportarea se realizează anual către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM).
 • cei autorizați pentru desfășurarea activității de colectare, reciclare sau valorificare a deșeurilor de ambalaje. Acest tip de raportare se realizează către Agenția teritorială pentru Protecția Mediului pe raza căreia își desfășoară activitatea agentul economic, pentru fiecare punct de lucru deținut.
 • comercianții de deșeuri de ambalaje, care sunt obligați să raporteze către Agenția Națională pentru Protecția Mediului date ce cuprind informații cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate, proveniența acestora și cantitățile comercializate către operatorii economici autorizați pentru colectarea/reciclarea/valorificarea deșeurilor.
 • reprezentanții administrației publice locale, ce raportează deșeurile de ambalaje municipale colectate prin intermediul operatorilor economici care asigură salubrizarea localităților și cu care aceștia au încheiate contracte. Raportarea se realizează către Agenția teritorială pentru Protecția Mediului competentă la nivelul județului de care aparține administrația publică locală.

Cine are obligația completării informațiilor în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor?

Toți operatorii economici care generează deșeuri sunt obligați să realizeze o evidență a gestiunii deșeurilor, în funcție de fiecare tip de deșeu, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.

 

În ce format se face raportarea de ambalaje?

În privința procedurii de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, prevăzută în Ordinul nr. 794/2012, raportarea trebuie transmisă atât în format pe hârtie, cât și în format electronic. În realitate, raportarea în format electronic este realizată în SIM (SIstemul Integrat de Mediu), un portal ce se regăsește la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În cadrul acestui portal, operatorii economici se înregistrează prin intermediul unui ID și o parolă, această înregistrare în portal fiind ulterior utilă pentru a încărca date și informații conform legislației de mediu, în domenii diferite și specifice activității desfășurate.

 

Tipuri de formulare de raportare anuală a ambalajelor

Conform anexelor din Ord. 794/2012, există mai multe tipuri de formulare de raportare anuală a ambalajelor:

Legislație raportare ambalaje

Raportarea ambalajelor este prevăzută în Legea 249/2015, care obligă operatorii economici care produc sau importă ambalaje să îndeplinească anumite cerințe specificate în anexa 2 a legii. În plus, operatorii economici trebuie sa dispună de un sistem prin care să se facă identificarea și marcarea ambalajelor.

Forma Legii 249 din 2015 a fost consolidată pe 12 august, după ce aceasta intrase în vigoare de la 30 iunie 2016 și stipulează amenzi pentru agenții economici care încalcă prevederile legii. Acestea încep de la 4.000 lei până la 25.000 lei.

Dicționar de termeni din Legea 249/2015

 • ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipularii, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj
 • ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;
 • ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
 • ambalaj tertiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
 • ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin re-achiziţionare sau altfel;
 • obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
 • reciclarea deşeurilor de ambalaje – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;
 • obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
 • introducere pe piaţa naţională a unui produs – furnizarea de către o persoana juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit.”

 

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?