Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Managementul deseurilor

Deșeurile reprezintă una dintre problemele principale cu care se confruntă țările în acțiunile lor de combatere a poluării. De aceea, o gestionare corespunzătoare poate duce la rezultate favorabile în privința eliminării poluării elementelor de mediu. Pentru aceasta se impune existența unui cadru legislativ care să stabilească o serie de norme privind managementul eficient al deșeurilor.

Prin managementul deșeurilor se înțelege executarea activităților de colectare, transport, tratare, reciclare și depozitare a deșeurilor și are drept scop reducerea efectului pe care acestea le au asupra sănătății oamenilor, a mediului precum și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea elementelor ce se pot recupera.

Prezența României în Uniunea Europeană ne obligă la crearea și implementarea unei legislații adecvate pentru protecția mediului și a sănătății cetățenilor țării. Folosind cele mai noi tehnologii și metode eficiente se impune gestionarea deșeurilor astfel încât aceasta să se realizeze în conformitate cu normele impuse.

Astfel, Legea 211/2011, republicată în 2014, reglementează evidența și gestiunea deșeurilor și stabilește măsurile cu caracter obligatoriu pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin acțiuni de eficientizare a folosirii resurselor, dar și de prevenire sau reducere a efectelor adverse generate de producerea deșeurilor.

Conform acestei legi, persoanele juridice care dețin sau produc deșeuri, comercianții sau operatorii economici autorizați pentru colectare și transport de deșeuri au obligația de a desemna o persoană din rândul propriilor angajați care să gestioneze corect deșeurile și în conformitate cu legislația în vigoare sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Persoanele desemnate să gestioneze deșeurile trebuie să fi absolvit un curs de specialitate în acest domeniu.

Legislația de mediu ce privește managementul deșeurilor aduce cu sine obligații asupra producătorilor de deșeuri, dar și pentru operatorii autorizați, de a respecta prevederi stricte:

 • gestionarea corespunzătoare a deșeurilor provenite din activitatea proprie
 • realizarea unei evidențe a gestiunii deșeurilor
 • identificarea și clasificarea corectă a deșeurilor.

De asemenea, colectarea selectivă a deșeurilor este obligatorie și presupune:

 • valorificarea deșeurilor
 • colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă.

Este interzisă amestecarea deșeurilor periculoase cu alte tipuri de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Totodată, colectarea deșeurilor trebuie să fie efectuată prin servicii specializate de către operatori economici autorizați.

Toate persoanele fizice și juridice au obligația de a depune raportările specifice, prin operatorii economici autorizați, către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului.

Astfel, rolul unei firme de consultanță de mediu este de a integra și a armoniza toate prevederile și obligațiile legale privind protecția mediului, dar în același timp să fie reprezentantul de mediu al agentului economic.

Ce amenzi se aplică pentru încălcarea legislației privind gestiunea deșeurilor

Nerespectarea legislației privind gestiunea deșeurilor și o administrare necorespunzătoare a deșeurilor duc la amenzi de până la 40.000 lei, conform Legii 211/2011 sau închisoare pentru infracțiunile prevăzute în Codul Penal.

 

Se consideră contravenții:

 • abandonarea deșeurilor și ambalajelor pe spații verzi, căile de comunicație, în locurile publice și în alte locuri nepermise
 • lipsa unei evidențe stricte a producerii, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor.
 • neîndeplinirea obligației de colectare separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și asigurarea contractelor de predare separată a acestora colectorilor autorizați – se pedepsește cu amendă între 20.000-40.000 lei.

Legislație privind evidența deșeurilor

Managementul deșeurilor din România este aliniat politicilor europene și normelor impuse la nivelul Uniunii astfel că există și în țara noastră reglementări pentru acest segment. Directivele de mediu urmăresc impunerea reciclării şi valorificării deşeurilor de către producători, beneficiari sau colectori de produse poluante.

Cadrul legislativ de bază în privinţa managementului deşeurilor este reprezentat de:

 • Directiva 2008/98/EC – deşeurile şi abrogarea anumitor directive
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 – regimul deşeurilor
 • HOTĂRÂRE nr. 1470 din 9 septembrie 2004 – aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
 • HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 – evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 – aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
 • ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 – aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean
 • ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

 

În privinţa legislaţiei cu privire la transportul deşeurilor se ţine cont de:

 • Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri
 • HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 • HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 • HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • ORDIN nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului.

 

Depozitarea deşeurilor este stabilită prin:

 • HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor;
 • HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
 • HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
 • ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 • ORDIN nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 • ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
 • ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

 

Incinerarea deşeurilor este reglementată prin:

 • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor;
 • HOTĂRÂRE nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
 • HOTĂRÂRE nr. 278 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
 • ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
 • ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare;
 • ORDIN nr. 636 din 28 mai 2008 pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare.

 

Ambalajele şi deşeurile de ambalaje sunt stabilite prin:

 • Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HOTĂRÂRE nr. 249 din 28 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare;
 • ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje;
 • ORDIN nr. 2406 din 4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

 

Pentru a verifica instituţiile şi companiile care intră sub incidenţa legilor de mediu, se va accesa lista cu codurile CAEN ce descriu activităţile firmei, care pot avea un impact considerabil asupra mediului.

Astfel, agenţii economici au obligaţia de a raporta, elimina, valorifica deşeurile şi de a centraliza toate aceste acţiuni într-un raport de mediu obligatoriu.

Responsabil cu managementul deșeurilor

 

Legea 211/2011 este un reper pentru persoanele juridice care dețin sau produc deșeuri, comercianții sau operatorii economici autorizați pentru colectare și transport de deșeuri deoarece impune desemnarea unei persoane din rândul propriilor angajați care să gestioneze corect deșeurile și în conformitate cu legislația în vigoare sau să delege această obligație unei terțe persoane.

 

Responsabilul cu managementul deșeurilor necesită expertiză și experiență în cazul preluării acestei răspunderi de gestionare a deșeurilor, fiind obligatorii cunoștințe specifice în acest domeniu. Una dintre atribuțiile specialistului în managementul deșeurilor este identificarea corectă a codurilor prezentate în HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.

 

Așadar, responsabilul cu managementul deșeurilor te va ajuta să treci peste orice control al Gărzii de Mediu prin respectarea tuturor prevederilor legale și a procedurilor de management a deșeurilor.

 

Cum te putem ajuta

Smart Mediu îți asigură servicii de management al deșeurilor prin specialiștii care fac parte din echipă și care dețin experiența și expertiza în domeniul mediului. Astfel, prin externalizarea serviciilor de mediu, noi îți punem la dispoziție personal calificat în managementul deșeurilor.

 

Colaborarea cu Smart Mediu presupune:

 • angajarea unui responsabil cu managementul deșeurilor, conform Legii 211/2011, având Certificat de Specialist in managementul deseurilor, cod COR325713.
 • preluarea responsabilității pentru activitatea de gestiune a deșeurilor de către persoana desemnată din cadrul firmei noastre.
 • identificarea problemelor cu ajutorul specialistului în gestionarea deșeurilor și servicii de mediu. Acesta se va deplasa la sediul firmei clientului și la punctele acestuia de lucru pentru a identifica activitățile care generează deșeuri și cum pot fi acestea gestionate.
 • suport privind calculul cantităților de deșeuri precum și suport tehnic de identificare a deșeurilor. Oferim sprijinul necesar pentru a putea stabili încadrarea corecta pe coduri de deșeuri cât și o analiză a deșeurilor. Analiza deșeurilor este realizată conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cât și H.G 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.
 • îndrumare privind colectarea deșeurilor, care se realizează ca urmare a unei analize și recomandări a colectorilor autorizați. Aceștia din urmă preiau deșeurile generate, identificând în prealabil recipientele necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate. Astfel, vor fi sortate separat deșeurile din hârtie, sticlă, plastic, metal și menajere, urmând ca acestea să fie etichetate corespunzător, conform prevederilor legale.
 • întocmirea actelor și predarea raportărilor cu ajutorul specialistului în managementul deșeurilor. Dosarul va cuprinde identificarea, clasificarea și raportarea diferențiată a tipurilor de deșeuri generate, contractele cu colectorii, autorizațiile de mediu ale acestora, evidența lunară și raportările, precum și registrul intern de evidență a deșeurilor predate. De asemenea, raportarea anuală, semestrială, trimestrială sau lunară către Agenția pentru Protecția Mediului și anual către Agenția Națională pentru Protecția Mediului în Sistemul Integrat de Mediu.
 • păstrarea unei evidențe a deșeurilor generate pe o perioadă de cel puțin 3 ani, conform prevederilor legale.
 • urmărirea trasabilității deșeurilor generate.
 • monitorizarea lunară a gestiunii interne a deșeurilor la punctele de lucru, întocmirea unui raport și conformarea la legislația în vigoare.
 • îmbunătățirea proceselor de producție pentru a preveni generarea deșeurilor și orientarea către produse ecologice. Încurajăm reciclarea și reutilizarea materialelor reciclabile, reducerea cantităților de deșeuri eliminate și depozitarea sau distrugerea prin metode cât mai sigure pentru un mediu sănătos.
 • consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați să ridice deșeurile pe categorii.

Externalizarea serviciilor către o firmă care oferă consultanță privind managementul deșeurilor te asigură de respectarea legislației în vigoare și poate fi o soluție pentru găsirea și aplicarea celor mai eficient soluții care să eficientizeze costurile companiei tale. 

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?