Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Dictionar de mediu

AFM – institutie publica centrala care gestioneaza Fondul pentru Mediu, instrument prin care sunt finantate proiecte si programe in domeniul protectiei mediului, veniturile provenind din taxe si contributii datorate de operatorii economici care pun pe piata ambalaje, substante chimice, anvelope, uleiuri, echipamente electrice si electronice, etc.

APM – Agentia pentru Protectia Mediului reprezinta autoritatea teritoriala competenta care are ca domeniu principal de activitate reglementarea activitatillor cu impact asupra mediului si monitorizarea factorilor de mediu la nivel judetean.

Audit de conformare privind cerintele de mediu – evaluarea activitatilor desfasurate de catre un operator economic, in privinta respectarii tuturor cerintelor legislative in domeniu protectiei mediului.

Audit de conformare privind cerintele AFM – verificarea respectarii de catre operatorii economici a obligatiilor legale de declarare si plata a contributiilor catre Fondul de Mediu

Audit de conformare privind asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje – verificarea documentelor si a inregistrarilor detinute de catre operatorii economici responsabili care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, in vederea demonstrarii respectarii cerintelor legale privind valorificarea deseurilor de ambalaje.

Acord de preluare ape uzate – actul emis de operatorul economic responsabil, care stabileste conditiile de evacuare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare.

Accident ecologic – acel eveniment produs ca urmare a unor deversari/emisii neprevazute de substante periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa, sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se distrug ori se deterioreaza ecosistemele naturale si antropice;

Acord de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile/masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Acte de reglementare – avizul de mediu, acordul de mediu, autorizatia/autorizatia integrata de mediu, acordul de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, acordul de import pentru organisme modificate genetic, autorizatia privind activitatile cu organisme modificate genetic;

Ambalaj –  materialul cu care se impacheteaza produsele, folosindu-se de regula hartia/cartonul, plasticul, aluminiul, sticla si lemnul;

Apa reziduala – apa uzata, rezultata din procesele industriale/tehnologice sau activitatile menajere, care contine diferite impuritati sau substante toxice nocive, microorganisme patogene etc.

Arie naturala protejata – zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit, avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita;

Aspect de mediu – element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul;

Audit de deseuri – instrument de evaluare sistematica, documentata si obiectiva a proceselor de gestiune a deseurilor, cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, inclusiv realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu ale organizatiei, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta organizatiei referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor;

Autoritate competenta privind protectia mediului – autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau agentiile teritoriale pentru protectia mediului (APM), Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia, precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor;

Autorizatie integrata de mediu – actul administrativ emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, cu informarea in prealabil a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Autorizatie de mediu – actul tehnico-juridic emis in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati noi sau existente cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;

Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera – actul tehnico-juridic emis de autoritatatile publice competente pentru protectia mediului pentru una sau mai multe instalatii ori pentru parti ale instalatiei situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator, prin care se aloca un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera;

Aviz de mediu – actul tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea de protectia mediului care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in programul supus adoptarii sau pentru stabilirea obligatiilor de mediu

Aviz si autorizatie de gospodarirea apelor – acte ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic executia lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata sau subterane.

Bilanţ de mediu – investigaţii pentru a cuantifica dimensiunea poluării asupra mediului generata de activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului studiat

Biodeseuri – deseurile biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseuri alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vanzare cu amanuntul, compatibile cu deseurile provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare;

Biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale si complexelor ecologice, incluzand si diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si diversitatea ecosistemelor;

Biomasa – fractiunea biodegradabila din produse, deseuri si reziduuri de origine biologica provenite din agricultura (inclusiv substantele de origine vegetala si animala), silvicultura si industriile asociate, inclusiv pescuit si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila din deseurile industriale si municipale;

Broker – orice intreprindere/operator economic care se ocupa de valorificarea sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intra fizic in posesia deseurilor;

Cod deseuri – Cod format din 6 cifre, prin care sunt definite în mod individual toate tipurile de deşeuri generate de agentii economici

Colector de deseuri – firma autorizata pentru preluarea, sortarea preliminara, depozitarea temporara si comercializarea deseurilor periculoase si/sau nepericuloase catre reciclatori/valorificatori finali

Consultanta de mediu – suport asigurat persoanelor juridice de catre experti in domeniul protectiei mediului, in vederea conformarii legislative si identificarii solutiilor optime privind dezvoltarea durabila in cadrul companiei.

Casa Verde – Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire care urmareste imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera;

Certificat de emisii de gaze cu efect de sera – titlul care confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita;

Colectare selectiva – colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;

Compost – amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere biodegradabile, folosit ca ingrasamant natural.

Cost de mediu – cost legat de epuizarea si degradarea resurselor naturale cauzate de o activitate specifica;

DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice) – orice echipament electric sau electronic pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce, conform prevederilor legale;

Deseu – orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;

Deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie

Deseuri menajere – deseuri rezultate din activitatea desfasurata in gospodariile individuale si in unitatile publice;

Deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri.

Detinator de deseuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;

Dezvoltare durabila – dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;

Evidenta substantelor periculoase – detinerea de catre operatorii economici a unei situatii privind cantitatea, caracteristicile, mijloacele de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase gestionate, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora.

Evidenta gestiunii deseurilor – detinerea de catre operatorii economici a unei situatii privind cantitatea, modul de stocare temporara, transport, valorificare/eliminare a deseurilor generate.

Eficienta ecologica – concept complex care caracterizeaza bunurile si serviciile apte sa contribuie in mod competitiv la calitatea vietii, minimizand degradarea mediului si utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viata;

Emisii fugitive – emisii nedirijate, eliberate in mediu prin ferestre, usi, sisteme de ventilare sau prin deschideri similare.

Eticheta ecologica (Ecolabel) – marca europeana de certificare de mediu pentru produse si servicii, care se elibereaza acelor produse si servicii care respecta criterii ecologice stabilite la nivel european;

Evaluare adecvata – procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte.

Evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;

Evaluarea ciclului de viata – in legatura cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre activitatile mentionate;

Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului.

Evaluarea performantei de mediu – proces care faciliteaza deciziile managementului privind performanta de mediu a unei organizatii prin alegerea indicatorilor, colectarea si analizarea datelor, evaluarea informatiilor in functie de criteriile de performanta de mediu, raportarea si comunicarea, analiza periodica si imbunatatirea acestui proces.

Evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere.

Formular de incarcare descarcare deseuri nepericuloase – formular tipizat, cu regim special pe baza caruia se controlează transportul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare şi intocmit de către generator si semnat de catre transportator şi destinatarul deşeurilor.

Gestionarea deseurilor – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker;

Green economy – model de economie bazat pe principii de respectare a mediului, nu numai de natura pur economica, care tinteste sa imbunatateasca calitatea vietii si echitatea sociala, reducand riscurile de mediu si reducerea resurselor naturale;

Garda Nationala de Mediu (GNM) – institutie publica de inspectie si control in domeniul protectiei mediului, cu atributii de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.

Imisie – transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunurilor materiale, etc.)

Impact asupra mediului – Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.

Managementul deseurilor – ansamblul activitatilor de organizare si de gestionare a prevenirii, colectarii, refolosirii, reciclarii, valorificarii si eliminarii tuturor categoriilor de deseuri.

Mediu – ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.

Monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun.

Notificare de punere in functiune – act de reglementare eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea.

OTR (organism de transfer de responsabilitate) – operatori economici autorizati în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor in numele operatorilor economici care pun piata ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii/acumulatori.

Obiectiv de reciclare ambalaje – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;

Politica de mediu – intentiile globale si directia unei organizatiei referitoare la performantele sale de mediu exprimata oficial de managementul la cel mai inalt nivel. Furnizeaza cadrul pentru actiune si pentru stabilirea obiectivelor de mediu si a tintelor de mediu.

Poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie, radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de substante, de vibratii, de caldura si/sau de zgomot in aer, apa sau sol, care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime.
Pregatirea pentru reutilizare – operatiunile de verificare, curatare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare;

Prevenirea generarii deseurilor – masurile luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc: a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora; b) impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor;

Prevenirea poluarii – Utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care impiedica, reduc sau controleaza crearea, emisia sau descarcarea oricarui tip de poluant sau deseu, pentru a reduce impacturile daunatoare asupra mediului.

Producator de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

Program pentru conformare – plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu.

Programul ”Rabla” – Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national care are ca scop inlocuirea autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricatiei, cu autoturisme noi, aliniate standardelor europene in domeniul poluarii aerului si emisiei de gaze de esapament;

Protectia mediului – totalitatea masurilor ce se iau in vederea ocrotirii, conservarii si restabilirii echilibrelor ecologice esentiale din mediul inconjurator.

Raportare catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) – raportarea tututor obligatiilor stabilite conform actelor de reglemenatre sau legislatiei specifice in domeniul protectiei mediului.

Responsabil de mediu – persoana desemnata de catre operatorii economici care desfasoara activitati cu impact asupra mediului, pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor privind respectarea cerintelor legislative existente in domeniul protectiei mediului.

Depozit de deseuri – amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran

Raport de amplasament – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii;

Raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare;

Raport de securitate – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

Regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de baza pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indepartarea contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea;

Reutilizare – orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute;

SIM (sistem integrat de mediu) – baza de date unică și unitară gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), utilizata de catre operatorii economici pentru depunerea online a cererilor actelor de reglementare si transmiterea raportărilor, monitorizarea în timp real de catre autoritatile competente a indicatorilor de mediu si gestionarea la nivel national a ariilor naturale protejate.

Sistem de management de mediu – componenta a sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;

Substante chimice periculoase – orice substanta sau produs care, chiar folosite in cantitati,concentratii sau conditii care nu sunt desemnate ca periculoase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale si care pot fi explozive, oxidante,inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive.

Trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;

Uleiuri minerale uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine si cele pentru sistemele hidraulice;

Contacteaza-ne! 0757 724 820
Trimite-ne un email office@smartmediu.ro
Adresa companiei B-dul Metalurgiei 468-472
WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?