Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Consultanta in achizitii publice

Echipa Smart Mediu vă pune la dispoziție serviciul de consultanță în achiziții publice.

Care este legătura dintre achiziţiile publice şi mediu? Cine are nevoie de consultanta in achizitii?

 • Sistemul achizitiilor publice concentreaza regulile si actiunile referitoare la cheltuirea banilor publici.
 • Cererea lansată de organismele de interes public se intalneste cu oferta propusă de un operator economic.
 • Este o piata diversificata, unde fiecare ofertant își poate găsi un cumparator din randul firmelor de stat, al primariilor, al școlilor, al spitalelor etc, prin intermediul unor proceduri specifice.

Autorităţile publice sunt consumatori majori în Europa, cheltuind aproximativ 16 % din produsul intern brut al UE (o sumă echivalentă cu jumătate din PIB-ul Germaniei). Utilizând puterea lor de cumpărare pentru a alege bunuri şi servicii care respectă mediul, ele pot avea o contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă.

Achiziţiile publice ecologice acoperă domenii cum ar fi:

 • achiziţia de calculatoare şi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, echipamente de birou din lemn obţinut cu respectarea normelor de mediu, hârtie reciclabilă,
 • autovehicule electrice,
 • mijloace de transport public care protejează mediul,
 • alimente ecologice pentru cantine,
 • electricitate provenind din surse de energie regenerabile,
 • sisteme de aer condiţionat conforme celor mai avansate soluţii de protecţie a mediului.

Achiziţiile ecologice sunt menite, de asemenea, să dea un exemplu şi să influențeze piaţa.

Prin promovarea achiziţiilor ecologice, autorităţile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice.

În unele sectoare de produse, lucrări şi servicii, impactul poate fi semnificativ, deoarece achizitorii publici comandă o mare parte a pieţei (în domeniul calculatoarelor, clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, transportului public etc.).

În fine, dacă se iau în considerare costurile aferente unui întreg ciclu de viaţă al unui contract, achiziţiile publice ecologice dau posibilitatea de a economisi bani şi de a proteja mediul în acelaşi timp.

Achiziţionând înţelept, puteţi economisi materiale şi energie, puteţi reduce deşeurile şi poluarea şi puteţi încuraja modele de comportament durabile.

Consultanta achiziții publice pentru firme (Operatori Economici)

Echipa Smart Mediu vă oferă :

 • Asistență în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica în calitate de ofertant;
 • Consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achizitie și semnarea contractului cu ofertantul castigator.

 

Conform legislației din România, pașii pe care îi aveți de îndeplinit, în momentul în care demarati o achizitie publica sunt:

 • Inregistrarea firmei dumneavoastra în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în vederea participării în calitate de ofertant/candidat la procedurile de atribuire on-line;
 • Configurarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a catalogului electronic de produse / servicii / lucrări pentru firma dumneavoastra in calitate de operator economic înregistrat;
 • Informarea autorităților contractante în legătură cu produse / servicii / lucrări oferite de către firma dumneavoastră, disponibile în catalogul electronic, în vederea derulării procedurii de cumparare directa on-line.
 • Analizarea documentaţiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante în funcție de criteriile de interes formulate de catre dumneavoastra  (domeniul de activitate, zona geografica, tipul procedurii de achizitie publica, valoarea estimate) în scopul identificării procedurilor pentru care firma dumneavoastra îndeplineste condiţiile de calificare.  Se elimină astfel costurile nejustificate ocazionate de întocmirea ofertelor/candidaturilor pentru participare la proceduri de atribuire în cadrul cărora nu sunt îndeplinite condițiile minimale de calificare;
 • Solicitarea de clarificări din partea autorităților contractante cu privire la aspecte de natură tehnică, economică, juridică şi/sau procedurală, in vederea intocmirii ofertei în condiții optime;
 • Întocmirea ofertei în vederea depunerii în cadrul procedurilor de achizitie publica care prezinta interes pentru dumneavoastra, in conditii care sa permita maximizarea șanselor de câștig și depunerea acesteia în termenul și locul expres prevăzute în documentația de atribuire ;
 • Asistenţă/reprezentare de specialitate în cadrul întâlnirilor organizate cu autoritățile contractante și în special la şedinţa de deschidere a ofertelor;
 • Consiliere în vederea utilizării căilor de atac împotriva deciziilor autoritatii contractante, dacă este cazul – contestaţie/plângere –  la CNSC sau la instanțele judecatoresti competente;
 • Asistenţă pentru negocierea contractului de achiziţie publică şi asistenţă pe parcursul derulării acestuia;
 • Informarea periodica a dumneavoastra in legatura cu  modificările legislative din domeniul achiziţiilor publice şi prezentarea implicaţiilor acestora asupra activităţii dvs. curente;

Consultanta achiziții publice pentru autorităţi contractante

Achizitorii publici au o obligaţie mai strictă decât achizitorii privaţi de a obţine cel mai bun raport calitate-preţ şi de a garanta corectitudinea procedurilor de achiziţie. Cel mai bun raport calitate-preţ poate include considerente de mediu. Corectitudinea înseamnă oferirea de şanse egale şi garantarea transparenţei.

Achiziţia publică este, în esenţă, o problemă de armonizare a cererii şi ofertei, la fel ca orice procedură de achiziţie privată, singura diferenţă fiind că autorităţile contractante trebuie să fie mai precaute la atribuirea contractelor, întrucât ele sunt entităţi publice finanțate din banii contribuabililor.

Această precauţie specială poate fi transpusă în două principii fundamentale:

 • obţinerea celui mai bun raport calitate-preţ;
 • garantarea corectitudinii.

Cel mai bun raport calitate-preţ 

Autorităţile contractante au responsabilitatea de a obţine cel mai bun raport calitate-preţ cu banii contribuabililor pentru tot ceea ce achiziţionează. Cel mai bun raport calitate-preţ nu implică doar alegerea celei mai ieftine oferte.

Aceasta implică obţinerea celei mai bune oferte respectând parametrii stabiliţi. Protecţia mediului poate fi unul dintre aceşti parametri şi poate avea o importanţă egală cu ceilalţi factori pentru atribuirea contractului.

Astfel, raportul calitate-preţ nu exclude considerentele de mediu.

 

Garantarea corectitudinii 

Corectitudinea implică respectarea principiilor pieţei interne, pe care se fondează directivele privind achiziţiile publice şi legislaţia naţională care le transpune.

Cel mai important dintre aceste principii este principiul egalităţii de tratament, care implică faptul că toţi competitorii ar trebui să aibă şanse egale de a concura pentru contract.

Pentru a asigura aceste condiţii de concurenţă deplină, trebuie aplicat, de asemenea, principiul transparenţei.

Echipa SMART MEDIU vă oferă asistență în întreaga procedura de achizitie, după cum urmează:

 • Consiliere în vederea întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice în funcţie de previziunile şi, ulterior, creditele bugetare şi/sau de angajament;
 • Consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime, dintre cele prevăzute de OUG 34/2006 şi realizarea „calendarului” procedurii;
 • Consiliere în vederea respectării obligaţiei de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 60% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului fiscal, astfel cum este prevăzut în lege;
 • Intocmirea pe baza documentatiei tehnico-economice pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta (SF/DALI, PT, DE),a tuturor documentelor prealabile, necesare derularii procedurilor de achizitie publica (Referat de necesitate, Note justificative aferente, Fișa de date a achiziției, proiectul de  contract, formulare destinate ofertanților la procedura, etc);
 • Încărcarea în SEAP  a tuturor documentelor solicitate de sistem, în raport cu specificul fiecărui tip de procedura (ulterior semnării acestora de către conducerea instituției, inregistatarii, scanării, semnarii digitale și criptării acestora);
 • Transmiterea  în SEAP a tuturor informațiilor solicitate pentru completarea și aprobarea documentațiilor de atribuire, invitațiilor de participare/anunturilor de participare;
 • Întocmirea în termen util a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de către  potențialii participanti la procedurile de achizitie publica derulate, in colaborare cu compartimentele de specialitate ale instituției sau cu proiectantul lucrării, în funcție de specificul solicitării (ex. tehnica, economico-financiara, juridica,etc);
 • Participarea la ședința de deschidere a ofertelor , fără drept de intervenție și de  vot și încheierea proiectului de proces verbal aferent și transmiterea pentru analiza,insusire si semnare  de către membrii comisiei de evaluare;
 • Analiza  documentelor de calificare, a propunerilor tehnice și a celor financiare depuse în cadrul procedurilor de atribuire și întocmirea unui punct de vedere în legătură cu acestea care se transmite comisiei de evaluare în vederea întocmirii raportului procedurii;
 • Întocmirea proiectului de raport al procedurii și transmiterea pentru analiza, insusire si semnare  de către membrii comisiei de evaluare;
 • Întocmirea  pe baza concluziilor raportului procedurii a proiectului de contract care este transmis conducerii instituției în vederea semnarii;
 • Întocmirea și transmiterea către participantii la procedura și către instituțiile cu rol de control și coordonare a achizitiilor publice (ANAP, UCVAP după caz) a notificărilor privind rezultatul procedurii;
 • Publicarea în SEAP a anunțurilor de atribuire, în termenul prevăzut de legislația specifica;
 • Constituriea dosarului achizitie publice si predarea acestuia spre păstrare către responsabilul cu achizițiile publice desemnat în cadrul instituției;
 • Exprimarea în scris a unui punct de vedere specializat care urmează sa fie pus la dispoziția juristului /avocatului instituției, în cazul în care se formulează o contestatie privind procedura de achizitie publica.

În cazul achizitiilor directe, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 19 din O.U.G.  nr. 34/2006, cu modificările și completarile ulterioare,  serviciul de consultanta prestat se referă în principal la:

 • intocmirea pe baza documentatiei tehnico-economice pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta a referatului de de necesitate, a notele justificative aferente, a proiectului de  contract;
 • întocmirea caietelor de sarcini, în cazul achizițiilor de servicii și produse, pe baza necesităților transmise de către autoritatea contractantă;
 • întocmirea și transmiterea solicitărilor de oferte către agenți economici care au în obiectul de activitate același lucrări/servicii/produse care urmează a fi achizitionate, selectați în urma analizei pieței;
 • analiza și evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii;
 • întocmirea proiectului de raport al procedurii conținând propunerea de castigator;
 • comunicarea rezultatului procedurii;
 • Întocmirea proiectului de contract și  transmiterea acestuia spre analiza, aprobare și semnare către conducerea instituției;
 • – Constituriea dosarului achizitie publice si predarea acestuia spre păstrare către responsabilul cu achizițiile publice desemnat în cadrul instituției;

Tarife consultanta achiziții publice oferite

Inregistrare / Recuperare / Reînnoire certificat digital – SEAP
Verificare / Actualizare PAAP
Instruire utilizare noi functionalitati SEAP
Strategia de contractare
Consultarea pietei
Estimarea valorii achizitiei publice și alegerea modalitatii de atribuire
Întocmirea documentației de atribuire (inclusiv note justificative) Caietul de sarcini se va elabora împreună cu AC
Suport la încărcarea documentație în SEAP
Asistenta completare DUAE
Operarea în conținutul documentației de  atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de către ANAP
Suport în vederea raspunderii la solicitari de clarificari / notificare prealabilă
Punerea la dispoziție de experti cooptati în vederea evaluării ofertelor depuse
Participarea la ședințele de evaluare
Întocmire raport de specialitate al experților cooptati
Asistența acordată AC în vederea solicitării de clarificări adresate ofertanților
Sprijin oferit AC în vederea răspunderii la notificare prealabila / contestatie
Asistența oferită AC în instanță pentru plangere / recurs
Asistentă in aplicarea soluțiilor dispuse de către CNSC / instanța în ceea ce privește procedura de achizitie publica;
Analiza procedurii de atribuire
Informarea AC privind modificările legislative, la nivel național și / sau la nivel european
Consultanta de specialitate, formularea de răspunsuri / puncte de vedere și întreprinderea de demersuri pentru și în numele beneficiarului, în condiții de celeritate la orice solicitari ale Autoritatii Contractante care privesc materia achizitiilor publice;
Pret / luna  RON fara TVA În funcție de gradul de dificultate a procedurii de atribuire, respectiv contract de furnizare, servicii, lucrări, numărul de experți implicați, costul poate  suferi modificări

REGLEMENTARI  LEGALE IN VIGOARE | Legislatie achizitii publice

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CONSOLIDATA (INCLUZAND SI NORMELE DE APLICARE APROBATE PRIN H.G. NR. 395/2016)

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Vezi documentul

 

H.G. NR. 395/2016 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 98/2016

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 99/2016 PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE

Vezi documentul

 

H.G. NR. 394/2016 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 99/2016

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 100/2016 PRIVIND CONCESIUNILE DE LUCRARI SI CONCESIUNILE DE SERVICII

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 101/2016 PRIVIND REMEDIILE SI CAILE DE ATAC IN MATERIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 215/2001 A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – ACTUALIZATA LA 10.06.2016

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE – ACTUALIZATA LA 10.06.2016

Vezi documentul

 

LEGEA NR. 213/1998 PRIVIND BUNURILE PROPRIETATE PUBLICA – ACTUALIZATA LA 10.06.2016

Vezi documentul

 

H.G. NR. 28/2008 PRIVIND APROBAREA CONTINUTULUI CADRU AL DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE INVESTITIILOR PUBLICE – ACTUALIZATA LA 10.06.2016

Vezi documentul

 

INSTRUCTIUNI DE APLICARE H.G. NR. 28/2008

Vezi documentul

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?